درباره ما

موسسه غیرانتفاعی نهان توان و وبسایت نهان توان یک مجموعه غیر انتفاعی است که تلاش میکند بستری برای معرفی توانایی ها و یافتن شغل برای افراد معلول ایجاد کند.

نهان توان با ترغیب شرکت ها برای مشارکت در این پروژه از یک سو و نیز معرفی خدمات این وبسایت برای معلولان از سوی دیگر برای ایجاد یک جامعه فعال و پویا و مشارکت حداکثری معلولان و افراد کم توان یا به بیان دیگر نهان توان، امکان بروز و رشد توانایی های آنان را فراهم کند.

خدمات وبسایت نهان توان برای کارجو و کارفرما رایگان است و رایگان خواهد ماند. هزینه های این پروژه توسط حامیان مالی علاقمند تامین خواهد شد.